Rzeczniów
Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Rzeczniowie
imienia ks. prof. Józefa Pastuszki

"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. Skarga


Szkoła Promująca Zdrowie

     Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

      Szkoła Promująca Zdrowie jest to środowisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.Zobacz więcej przedstawionych graficznie wyników ankiety >>> więcej           Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?


     1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
     2. Etos zdrowia w szkole.
     3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną

     Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

      Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:       kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
      - zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i  pracownikom realne i  atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
      - umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i  społecznego oraz wzmacniać w  nich poczucie własnej wartości,       - zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i  nauki,
      - włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,       - wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
      - włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

     W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

      - uczniowie;
      - nauczyciele;
      - rodzice;
      - inni pracownicy szkoły;
      - inne osoby ze społeczności lokalnej.

O PROMOCJI ZDROWIA

       Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W  1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i  Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W  1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i  tak stopniowo w  całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w  Europie i  obejmuje obecnie 45  krajów stowarzyszonych w  Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.
       Pragniemy, aby nasza szkoła była:
     • miejscem, w którym ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się
     • miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia
     • miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć
     • miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.PLAN PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZECZNIOWIE

ROK SZKOLNY 2009/2010

 

 

Zadania, których się podejmujemy wynikają z wnikliwej diagnozy środowiska szkolnego.

       Szkolny zespół promocji zdrowia w miesiącu wrześniu dokonał diagnozy stanu wyjściowego, zebrał dane dotyczące aktualnych problemów w środowisku naszej szkoły.

Badaniem ankietowym zostali objęci uczniowie klasy VI szkoły podstawowej, klas  II gimnazjum, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

 

 

  • W pracach nad realizacją zadań uczestniczą ci nauczyciele, uczniowie i rodzice oraz pracownicy szkoły, którzy sami tego chcą.
  • W bieżącym roku szkolnym wybraliśmy do realizacji dwa cele priorytetowe, aby sensownie je zrealizować. W szkole promującej zdrowie nie ma akcyjności, ale systematycznie zaplanowana i monitorowana praca nad wybranym celem.

 

Problem priorytetowy:  NIEWŁASCIWY SPOSÓB SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO - MAŁA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI i MŁODZIEŻY 

 

Opis problemu:  Wyniki diagnozy zachowań uczniów sprzyjających zdrowiu  dokonanej na podstawie wyników ankiety „MÓJ STYL ŻYCIA I SAMOPOCZUCIE” przeprowadzonej dla uczniów przez nauczycieli Zespołu ds. Promocji Zdrowia stwierdzono, że wysoki procent uczniów nie dba o swoje zdrowie(zbyt długi czas siedzenia przed telewizorem, niewłaściwa ilość snu, brak ruchu)

Problem priorytetowy:  ZŁE NAWYKI ŻYWIENIOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

Opis problemu:  Wyniki diagnozy zachowań uczniów, sprzyjających zdrowiu, dokonanej na podstawie ankiety i obserwacji: Na podstawie analizy ankiety i obserwacji nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły stwierdzono, że wysoki procent uczniów ma niewłaściwe nawyki żywieniowe.

Odżywianie i sposób spędzania wolnego czasu ma bezpośredni wpływ na rozwój organizmu ludzkiego i warunkuje prawidłowy rozwój fizyczny oraz sprawność umysłową ucznia w wieku szkolnym. 

Przyczyny istnienia problemu: 

  • brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie sposobów spędzania wolnego czasu
  • niewłaściwe nawyki wyniesione z domu rodzinnego i otoczenia
  • brak świadomości na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie
  • brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie produktów żywnościowych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dziecka w wieku szkolnym;
  • nieznajomość produktów żywnościowych wartościowych dla organizmu;
  • zakup II śniadania w sklepiku szkolnym  (wygoda);
  • wzorowanie się na reklamach;

niewłaściwe nawyki żywieniowe wyniesione z domu

 

 

 

Propozycje rozwiązania problemu: 

1.     Przypomnienie uczniom poszczególnych klas wiadomości na temat: „Rozwój SzPZ w Europie, nasza szkoła w sieci SzPZ”.

2.     Przeanalizowanie problemu w gronie szkolnych zespołów klasowych

3.     Poruszenie tematu na spotkaniach z Rodzicami.

4.     Opracowanie planu działań przez zespół wykonawczy

 

Kryteria sukcesu: 

- wzrośnie świadomość uczniów na temat ci właściwego spędzania czasu wolnego i odżywiania;

- dzieci i młodzież chętniej będzie korzystać z ruchu na świeżym powietrzu, i innych sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego

-  dzieci i młodzież potrafią wybrać zdrowe produkty, w tym surówki, sałatki i owoce


Zadanie

Adresat

Osoby odpowiedzialne

Sojusznicy,

czyli grupy/osoby wspierające

Spodziewane

efekty

 

Uczeń:

Kryterium sukcesu

Forma dokumentacji realizacji

zadania

Sposób

ewaluacji

(dokonana przez zespół koordynujący) 

1. DBAMY O ZDROWIE KONDYCJĘ   FIZYCZNĄ I ROZWÓJ   OSOBOWOŚCI RACJONALNIE  WYKORZYSTUJĄC CZAS WOLNY.

 

Zajęcia edukacyjne:

Planujemy i organizujemy czas wolny i czas pracy.

Uczniowie klas
I – III szkoły podstawowej

Wychowawcy

Klas I – III

 

Rodzice

 

* umie zaplanować rozkład dnia z uwzględnieniem czasu pracy i czasu wolnego,
* rozróżnia bierną i aktywną formę wypoczynku,

* wybiera aktywne formy wypoczynku

 

Zorganizowanie wycieczki klasowej
lub wspólnego wyjścia z aktywnymi formami wypoczynku.

 

Rysunki 
i tematyczne karty pracy.

Zapis tematu
w dzienniku lekcyjnym.

 

Obserwacja – ocena wychowawców, ankieta dla rodziców:

„Jak Twoje dziecko spędza wolny czas?”,  analiza dzienników lekcyjnych

Zajęcia edukacyjne: „Dbaj o zdrowie”- opracowanie „recepty” na zdrowie w oparciu o wiersz „Raz, dwa, trzy” i własne doświadczenie. Projektowanie i wykonanie plakatu reklamującego zdrowy tryb życia.

 

Uczniowie klasy II szkoły podstawowej

Wychowawca

klasy II

 

Rodzice

 

Wyróżniają zalety zabaw i przebywania na świeżym powietrzu, właściwy strój, dostosowany do warunków atmosferycznych

Zmiana złych nawyków spędzania czasu wolnego zimą

Plakat, recepta na zdrowie w formie plastycznej

Obserwacja – ocena wychowawców, ankieta dla rodziców:

„Jak Twoje dziecko spędza wolny czas?”,  analiza dzienników lekcyjnych

Zajęcia edukacyjne:

Planujemy i organizujemy czas wolny i czas pracy.

Uczniowie klas IV – VI

Wychowawcy

 

 

Pedagog Nauczyciel przyrody

 

* umie zaplanować rozkład dnia z uwzględnieniem swojego udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

* wybiera aktywne formy wypoczynku

* potrafi zaplanować 

i zorganizować wyjście

klasowe, biwak, wycieczkę

klasową lub niedzielę

Zorganizowanie wycieczki klasowej
lub wspólnego wyjścia z aktywnymi formami wypoczynku.

70% uczniów potrafi zaplanować swój czas wolny

Zapis tematu
w dzienniku lekcyjnym.

 

Obserwacja – ocena wychowawców, ankieta dla rodziców:

„Jak Twoje dziecko spędza wolny czas?”,  analiza dzienników lekcyjnych

Zajęcia edukacyjne:  Media sprzymierzeńcem czy wrogiem dziecka, rodziny;  O telewizji, Internecie i sztuce wyboru;  Reklama telewizyjna;  Dobre i złe strony gier komputerowych.

 

Uczniowie klas

I –III szkoły podstawowej

 

 

Wychowawcy

 

rodzice

* potrafi podać dobre i złe strony mediów, gier komputerowych,

 

Zmniejszy się  % uczniów, którzy swój czas wolny spędzają głównie przed telewizorem lub komputerem

Rysunki 
i tematyczne karty pracy.

Zapis tematu
w dzienniku lekcyjnym

Obserwacja – ocena wychowawców, ankieta dla rodziców:

„Jak Twoje dziecko spędza wolny czas?”,  analiza dzienników lekcyjnych

Zajęcia edukacyjne:  Media sprzymierzeńcem czy wrogiem człowieka, rodziny;  O telewizji, Internecie i sztuce wyboru;  Reklama telewizyjna;  Dobre i złe strony gier komputerowych.

 

Uczniowie klas

IV- VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum

 

Wychowawcy

 

Pedagog

* potrafi podać dobre i złe strony mediów, gier komputerowych,

* potrafi wybrać dla siebie programy telewizyjne

Zmniejszy się  % uczniów, którzy swój czas wolny spędzają głównie przed telewizorem lub komputerem

 

Zapis tematu

w dzienniku

lekcyjnym

Ankieta „MÓJ STYL ŻYCIA
I SAMOPOCZUCIE”
– jedno z pytań ankiety,  analiza dzienników lekcyjnych

Zajęcia edukacyjne:  Media sprzymierzeńcem czy wrogiem człowieka, rodziny;  Przedstawienia edukacyjne, ich znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia i rozwoju intelektualnego

Uczniowie klas

I- III gimnazjum

Nauczyciele poloniści, wychowawcy

Pracownicy LCK, aktorzy

* potrafi wymienić korzyści wynikające z uczestnictwa w spektaklach teatralnych

* potrafi właściwie zorganizować i zaplanować czas wolny

* wymienia wartości wpływające na rozwój osobowościowy

Więcej uczniów będzie chciało wyjeżdżać do teatru (właściwa forma spędzania wolnego czasu)

Karty wycieczek na spektakle. Zapisy w dzienniku lekcyjnym (tematy lekcji przeprowadzonych po ich obejrzeniu).

Rozmowa z uczniami, dyskusja, obserwacja zachowań uzcniów

Zajęcia rekreacyjno – sportowe: aktywnie spędzam czas wolny.

Uczniowie klas

IV- VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum

 

Nauczyciele wych. fiz.

wychowawcy

Rodzice, Samorząd Gminy

* zdobędzie umiejętność pływania (wyjazdy na basen),

* uczestniczy w zajęciach sportowych pozalekcyjnych na sali gimnastycznej (UKS)

* wybiera aktywne formy wypoczynku

* potrafi zaplanować 

i zorganizować wyjście

klasowe, wycieczkę rowerową

Zmniejszy się  % uczniów, którzy swój czas wolny spędzają głównie przed telewizorem lub komputerem

Karty wycieczki (wyjazdu grupy na basen), zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych

Ankieta „MÓJ STYL ŻYCIA
I SAMOPOCZUCIE”
– jedno z pytań ankiety,  analiza dzienników lekcyjnych

Zadanie

Adresat

Osoby odpowiedzialne

Sojusznicy,

czyli grupy/osoby wspierające

Spodziewane

efekty

 

Uczeń:

Kryterium sukcesu

Forma dokumentacji realizacji

zadania

Sposób

ewaluacji

(dokonana przez zespół koordynujący) 

2. DBAMY O ZDROWIE I  KONDYCJĘ FIZYCZNĄ –  STOSUJĄC ZASADY HIGIENY  I ZDROWO SIĘ ODŻYWIAJĄC .

 

Wykonywanie gazetek ściennych
na temat higienicznego stylu życia
i promocji zdrowia.

 

Uczniowie
klas I-VI szkoły podstawowej i

 I – III gimnazjum

 

Wychowawcy

Klas, nauczyciele przyrody i biologii, techniki

 

Pedagog, rodzice

 

* rozpowszechnienie wiedzy  na temat  higienicznego stylu życia i zdrowia,

* uczeń zagospodarowuje swój wolny czas w sposób pożyteczny

Każda grupa wykona
2 gazetki ścienne w ciągu roku prezentowane na korytarzu szkoły

 

zdjęcia

 

Obserwacja – ocena zespołu koordynującego

Zajęcia edukacyjne:

- Zapoznanie z zasadami racjonalnego żywienia i kulturalnego spożywania posiłków. Zapoznanie z pojęciem zdrowej żywności

 

- Warzywa przez cały rok. Rozpoznawanie części jadalnych warzyw. Przygotowanie surówki z warzyw i owoców

- Estetyka nakrycia stołu, higiena i kultura spożywania pożywienia

- Rysowanie etykiety swojego ulubionego przetworu z warzyw

- Klasowy bank pomysłów na zwiększenie spożycia owoców

- planujemy na każdy dzień tygodnia zjedzenie wybranego owocu lub warzywa.

 

Uczniowie
klas I-VI szkoły podstawowej i

I- III gimnazjum

 

 

Uczniowie
klasy II szkoły podstawowej

Wychowawcy klas, nauczyciele przyrody i biologii, techniki

 

 

Wychowawca

Pracownicy stołówki szkolnej, rodzice

 

 

 

rodzice

* zna zasady  racjonalnego żywienia m. in. ograniczenie jedzenia słodyczy, jedzenie owoców i warzyw, regularne spożywanie posiłków, jedzenie śniadania i II śniadania, jedzenie wszystkich składników pokarmowych – białka, soli mineralnych, witamin (ze względu na wiek),

* zna pojęcie zdrowej żywności,

* potrafi wymienić produkty zaliczane do tzw. Zdrowej żywności,

* zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków

 

Co najmniej 70% uczniów zna  zasady zdrowego odżywiania, zna pojęcie  zdrowej żywności, podaje jej przykłady.

Uczniowie  nakryją do stołu podczas imprezy klasowej. Co najmniej 70% uczniów  stosuje zasady kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków.

Zapis tematu

w dzienniku

lekcyjnym.

Karty pracy, rymowanki, wiersze, rysunki

Test

 Obserwacja – ocena wychowawców ,  analiza dzienników lekcyjnych

Wykonywanie gazetek ściennych
na temat zdrowego odżywiania się.

 

Uczniowie
klas I-VI szkoły podstawowej i

I- III gimnazjum

Wychowawcy klas, nauczyciele przyrody i biologii, techniki

 

Nauczyciele techniki, plastyki

* rozpowszechnienie wiedzy  na temat zdrowego odżywiania się,

* uczeń zagospodaruje swój wolny czas

Każda klasa wykona 1 gazetkę ścienną

Zdjęcia

Obserwacja – ocena zespołu koordynującego

Wykonywanie plakatów na temat  na temat zdrowego odżywiania się - konkurs.

 

Uczniowie
świetlicy  

 

Wychowawcy świetlicy , 

Nauczyciele plastyki

* rozpowszechnienie wiedzy  na temat zdrowego odżywiania się,

* uczeń zagospodaruje swój wolny czas

Wykonanych
10 plakatów 

Zdjęcia

Obserwacja – ocena zespołu koordynującego

Nauka higienicznego przygotowywania i spożywania posiłków.

Uczniowie
klas I-VI, I- III gimnazjum

rodzice uczniów

 

 

Wychowawcy klas I – III, nauczyciel techniki, j. angielskiego

 

rodzice uczniów, personel stołówki

 

* higienicznie przygotowuje i spożywa posiłki

 

Co najmniej 80% uczniów higienicznie przygotowuje  posiłki

Zdjęcia

Obserwacja – ocena wychowawców, nauczycieli  

Wykonywanie ulotki na temat higienicznego stylu życia. Rozpowszechnienie ulotki wśród uczniów i rodziców. 

Uczniowie
klas IV-VI szkoły podstawowej, I- III gimnazjum

 

Nauczyciele plastyki i j. polskiego,  zespół koordynujący, 

 

Nauczyciele przyrody, biologii, informatyki,

rodzice

* zbierze i zaprezentuje wiedzę na temat  higienicznego stylu życia

 

Wykonana przynajmniej
1 ulotka w klasie

Ulotka trafi do
70% rodziców uczniów szkoły.

 

Ulotka 

Obserwacja – ocena zespołu koordynującego

Przygotowanie i przedstawienie inscenizacji tematycznie związanej
z higieną osobistą, z właściwym odżywianiem

Uczniowie
klas I gimnazjum, przedszkolaki

 

Nauczyciel polonista

Wychowawcy klas I

* wie, czym jest higiena  osobista

Przedstawienie obejrzy 80% uczniów

Wpis
w dzienniku lekcyjnym,

zdjęcia

Obserwacja  -ocena zespołu koordynującego,  analiza dzienników lekcyjnych

Niekorzystny wpływ spożywania alkoholu i stosowania używek na zdrowie dzieci i młodzieży.

Uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej i

I – III gimnazjum i ich rodzice

Dyrektor szkoły, pedagog

Wychowawcy klas, psycholog do spraw uzależnień

* zna skutki zażywania alkoholu i stosowania używek

* potrafi przyjąć postawę asertywną

(* rodzic potrafi rozpoznać symptomy stosowania używek)

 

 

 

Ok. 80% uczniów i 50% rodziców weźmie udział w spotkaniu z psychologiem ds. uzależnień

Wpis
w dzienniku lekcyjnym i dzienniku pedagoga

Obserwacja  -ocena zespołu koordynującego,  analiza dzienników lekcyjnych, ankieta

 
     
Ostatnia modyfikacja:   5-12-2009 , 0:07
Liczba odwiedzin:  7379
Ostatnia wizyta:  01:08:18
4 grudnia 2023