Rzeczniów
Publiczne Gimnazjum

Zespół Szkół w Rzeczniowie
imienia ks. prof. Józefa Pastuszki

"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. SkargaZagadnienia do sprawdzianu z fizyki nr 2 w klasie I
„Niektóre właściwości fizyczne ciał”


 

wymieniasz stany skupienia ciał i podajesz ich przykłady,

podajesz właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,

podajesz przykłady ciał kruchych, sprężystych i plastycznych,

wyjaśniasz na czym polega granica sprężystości,

wyjaśniasz zachowanie objętości ciała stałego przy zmianie jego kształtu,

opisujesz stałość objętości, nieściśliwość cieczy i tworzenie powierzchni swobodnej,

opisujesz doświadczenie wykazujące ściśliwość gazów,

podajesz przykłady zmian właściwości ciał spowodowanych zmianą temperatury i skutki spowodowane przez tę zmianę,

wymieniasz i opisujesz zmiany stanów skupienia ciał

podajesz przykłady topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji

odróżniasz wodę w stanie gazowym (jako niewidoczną) od mgły i chmur,

opisujesz zależność temperatury wrzenia od ciśnienia,

opisuje zależność szybkości parowania od temperatury,

wyjaśniasz przyczyny skraplania pary wodnej zawartej w powietrzu, np. na okularach, szklankach i potwierdzasz to przykładami doświadczeń,

podajesz przykłady doświadczeń zmiany objętości ciał podczas krzepnięcia,

podajesz temperatury krzepnięcia wrzenia wody,

odczytujesz z tabeli temperatury topnienia i wrzenia,

podajesz przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów,

podajesz przykłady rozszerzalności temperaturowej w życiu codziennym i technice,

opisujesz anomalną rozszerzalność wody i jej znaczenie w przyrodzie,

opisujesz zachowanie taśmy bimetalicznej przy jej ogrzewaniu,

za pomocą symboli Δl  i  Δt l lub ΔV  i Δt zapisujesz fakt, że przyrost (Δ) długości drutów lub objętości cieczy jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury,

wyjaśniasz zachowanie taśmy bimetalicznej podczas jej ogrzewania,

wymieniasz zastosowania praktyczne taśmy bimetalicznej,

wykorzystujesz do obliczeń prostą proporcjonalność przyrostu długości do przyrostu temperatury
Zagadnienia do sprawdzianu z fizyki nr 3 w klasie I
„Cząsteczkowa budowa ciał”
 • opisujesz doświadczenie uzasadniające hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał,
 • opisujesz doświadczenie modelujące mieszanie się substancji o różnych rozmiarach cząsteczek,
 • opisujesz zjawisko dyfuzji w gazach i cieczach, od czego zależy szybkość dyfuzji,
 • znasz wzory na przeliczanie temperatur, wyjaśniasz symbole literowe użyte we wzorach,
 • przeliczasz temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza na tę samą temperaturę w skali Kelvina i na odwrót,
 • opisujesz doświadczenie wykazujące zależność szybkości dyfuzji od temperatury,
 • opisujesz związek średniej szybkości cząsteczek gazu lub cieczy z jego temperaturą,
 • uzasadniasz potrzebę wprowadzenia skali Kelvina,
 • podajesz przyczyny tego, że ciała stałe i ciecze nie rozpadają się na oddzielne cząsteczki,
 • na wybranym przykładzie opisujesz zjawisko napięcia powierzchniowego, opisujesz odpowiednie doświadczenie,
 • wyjaśniasz rolę mydła i detergentów,
 • podajesz przykłady działania sił spójności i sił przylegania,
 • wyjaśniasz za pomocą sił spójności i przylegania zjawisko menisku wypukłego, wklęsłego i włoskowatości w bardzo wąskich rurkach (kapilarach),
 • podajesz przykłady wykorzystania zjawiska włoskowatości w przyrodzie,
 • podajesz przykłady atomów i cząsteczek,
 • podajesz przykłady pierwiastków i związków chemicznych,
 • opisujesz różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów,
 • opisujesz wpływ budowy ciał stałych, cieczy i gazów na ich właściwości mechaniczne,
 • wyjaśniasz pojęcia: atomu, cząsteczki, pierwiastka i związku chemicznego,
 • objaśniasz, co to znaczy, że ciało stałe ma budowę krystaliczną,
 • opisujesz doświadczenie szacowania średnicy cząsteczki oleju,
 • wyjaśniasz, dlaczego na wewnętrzne ściany zbiornika gaz wywiera parcie (nacisk),
 • podajesz przykłady ze swojego otoczenia sposobów, którymi można zmienić ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku,
 • wymieniasz i objaśniasz sposoby zwiększania lub zmniejszania ciśnienia gazu w zamkniętym zbiorniku.Zagadnienia do sprawdzianu z fizyki nr 4 w klasie I
„Kinematyka, czyli jak opisujemy ruch?”
Zagadnienia do sprawdzianu z fizyki w klasie II - „Przemiany energii w zjawiskach cieplnych”

Przykładowe zadanie 1 >>>zobacz…

Zagadnienia do sprawdzianu z fizyki w klasie II
„Drgania i fale sprężyste”Zagadnienia do sprawdzianu z fizyki w klasie II
„Elektrostatyka”

Zagadnienia do sprawdzianu z fizyki w klasie III - MAGNETYZM
 • podajesz nazwy biegunów magnetycznych i opisujesz oddziaływania między nimi;
 • opisujesz zachowanie igły magnetycznej w pobliżu magnesu;
 • opisujesz sposób posługiwania się kompasem;
 • opisujesz oddziaływanie magnesu na żelazo i podajesz przykłady wykorzystania tego oddziaływania;
 • opisujesz zachowanie żelaza w pobliżu magnesu;
 • do opisu oddziaływania używasz pojęcia pola magnetycznego, linii pola;
 • wyjaśniasz zasadę działania kompasu;
 • demonstrujesz i opisujesz działanie prądu w przewodniku na igłę magnetyczną umieszczoną w pobliżu, w tym: zmiany kierunku wychylenia igły przy zmianie kierunku prądu oraz zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodnika;
 • wyjaśniasz zachowanie igły magnetycznej, używając pojęcia pola magnetycznego wytworzonego przez prąd elektryczny (prąd wytwarza pole magnetyczne);
 • podajesz przykład i opisujesz, że zmieniające się pole magnetyczne jest źródłem prądu elektrycznego w zamkniętym obwodzie (zmienne pole magnetyczne wytwarza prąd);
 • opisujesz budowę elektromagnesu;
 • opisujesz działanie elektromagnesu na znajdujące się w pobliżu przedmioty żelazne i magnesy;
 • opisujesz rolę rdzenia w elektromagnesie;
 • wskazuje bieguny N i S zwojnicy przez którą płynie prąd elektromagnesu;
 • znasz warunki uzyskania siły elektrodynamicznej, potrafisz określić jej zwrot
 • na podstawie oddziaływania elektromagnesu z magnesem wyjaśnia zasadę działania silnika na prąd stały
 • opisujesz działanie silnika na prąd stały;
 • znasz warunki powstawania prądu indukcyjnego w zamkniętym obwodzie oraz jego kierunek;
 • objaśniasz zasadę działania prądnicy jako urządzenia, w którym zachodzą odwrotne przemiany energii niż w silniku elektrycznym;
 • nazywasz rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie);
 • podajesz przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych;
 • opisujesz fale elektromagnetyczne jako przenikanie się wzajemne pola magnetycznego i elektrycznego;
 • podajesz niektóre właściwości fal (rozchodzenie się w próżni, szybkość , różne długości fal, zastosowania, wpływ na organizmy żywe)


Zagadnienia do sprawdzianu z fizyki w klasie III - „Optyka”

Tadeusz Rokicki

  
Ostatnia modyfikacja:   4-12-2016 , 17:10
Liczba odwiedzin:  18293
Ostatnia wizyta:  02:44:36
22 września 2021