Zespół Szkół w Rzeczniowie
imienia ks. prof. Józefa Pastuszki

Publiczne Gimnazjum„Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”
P. Skarga


Wycieczka do Bałtowa

      24 września uczniowie klasy IIIb Zespołu Szkół w Rze­cznio­wie wraz  wy­cho­waw­czy­nią p. Edytą Sałek po­je­cha­li na ufun­do­wa­ną przez p. wójta – Karola Burka wy­ciecz­kę do Parku Juraj­skie­go w Bał­to­wie. Wy­jazd był na­gro­dą za za­ję­cie pier­wsze­go miej­sca w kon­kur­sie na naj­le­pszą pre­zen­ta­cję pań­stwa – Hawajów – w ramach Dnia Ję­zyków Ob­cych or­ga­ni­zo­wa­ne­go co­ro­cznie w gim­na­zjum. Pod­czas po­by­tu w Bał­to­wie mło­dzież zo­ba­czy­ła Park Ju­raj­ski, zwie­dzi­ła Oceanarium, wzięła udział w peł­nej emo­cji pro­je­kcji fil­mu w kinie 5D,a także zo­ba­czy­ła at­rak­cje Bał­towa w cza­sie prze­jażdżki ko­lej­ką. Nie­sa­mo­wi­te prze­ży­cia zwień­czył sma­czny po­czę­stu­nek w Czar­ciej Stop­ce. Ucz­nio­wie byli bar­dzo wdzię­czni za moż­li­wość wy­ja­zdu, zwła­szcza, że w pra­cę nad pro­je­ktem wło­ży­li bar­dzo du­żo wy­sił­ku i ser­ca. DZIĘKUJEMY! Warto było!
Edyta Sałek


Kliknij miniaturkę i zobacz zdjęcie.     Kolejne lub poprzednie uzyskasz używając strzałek kierunkowych.      Wyjście z galerii - klawisz funkcyjny Escape (ESC).

20150924 095403 20150924 095451 20150924 095505 20150924 095545 20150924 095616 20150924 095622 20150924 095711  
Ostatnia modyfikacja:   4-11-2015 , 19:47
Liczba odwiedzin:  2212
Ostatnia wizyta:  20:40:19
4 grudnia 2023