Zespół Szkół w Rzeczniowie imienia księdza profesora Józefa Pastuszki
Publiczne Gimnazjum
"Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"
P. Skarga

Wycieczka rowerowa na Piotrowe Pole
      Dnia 19 września 2014 roku o godzinie 830 odbyła się wycie­czka rowe­rowa do miejsca pamięci na Piotrowym Polu. W rajdzie udział wzięły klasy trzecie oraz druga, a opie­ku­nami byli: p. Magdalena Osuch-Dryjas, p. Mirosław Zardzewiały, p. Krystyna Kaca, p. Ewa Dąbrowska oraz p. Michał Wójcik. Głównym celem wycieczki było odwiedzenie pomnika, upamię­tnia­ją­cego ofia­ry ciężkich bitew sto­czo­nych tam w czasie II woj­ny światowej. Mie­li­śmy możli­wość zo­ba­cze­nia tego miej­sca, dzięki reali­za­cji pro­je­ktu his­to­ry­czne­go, w którym ucz­nio­wie na­szej szko­ły bio­rą udział już drugi rok z rzędu.
      Droga minęła nam bardzo szybko, w miłej atmo­sfe­rze. Po do­tar­ciu na miej­sce, chłopcy naszy­ko­wali miej­sce na ognisko, znieśli drzewo, po czym roz­pa­lili ogień. Potem wszyscy upiekli sobie kiełbaski i zjedli je ze sma­kiem. Mniam… Próbo­wa­liśmy też wyś­mie­ni­tych Marshmallows, czyli skar­me­li­zo­wa­nych pia­nek z ogniska. W między­czasie nie­którzy spa­ce­ro­wali re­kre­acyj­nie po lesie, inni zbie­rali grzy­by, a jesz­cze inni robili sobie tzw. sweet focie. Osta­tnim, a jed­no­cze­śnie naj­waż­niej­szym pun­ktem wy­cie­czki było za­pa­le­nie zni­czy przy pomniku. Uda­ło nam się zro­bić wszystko to, co zaplanowaliśmy.
      Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, wróciliśmy do szkoły. Z pew­no­ścią była to wspa­nia­ła wycie­czka, która była nie tylko zabawą i miłym spędze­niem czasu, bez wąt­pie­nia pozo­stawi w naszej pamięci ślad na znacznie dłużej.
      Podsumowując, wycieczkę zaliczamy do udanych i li­czy­my na wię­cej ta­kich wyjazdów.

Ania Kaczor
Patrycja Polak
Kl. IIIa


Zobacz zdjęcia  
Ostatnia modyfikacja:   24-10-2014 , 23:51
Liczba odwiedzin:  2218
Ostatnia wizyta:  13:36:32
3 grudnia 2023